Legalizacija

LegalizacijaUkoliko ste predali Zahtjev za legalizaciju svoje nekretnine bez potrebne dokumentacije, nudimo Vam izradu kompletne dokumentacije, POVOLJNO, BRZO I KVALITETNO! Naša preporuka su brojni uspješno provedeni postupci legalizacije bespravno izgrađenih objekata te zadovoljni klijenti.

Dokumentaciju izrađuju isključivo ovlašteni inženjeri građevine i arhitekture!

Na raspolaganju smo Vam cijelo vrijeme trajanja postupka, odnosno sve do uspješno ishođenog Rješenja o izvedenom stanju!

Više o Zakonu...

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 86/12 podijelio je objekte u četiri kategorije prema veličini i sukladno tome definirao potrebnu dokumentaciju za ozakonjenje.
Omogućuje se legalizacija nezavršenih zgrada (minimalno temelji + zidovi + strop ili krov) i izvan građevinskih područja.
Omogućuje se legalizacija u obalnom pojasu bez dodatnih uvjeta, te također na vrijednom poljoprivred¬nom zemljištu.
Nezakonito izgrađena zgrada (nelegalna zgrada, nelegalni objekt) je:

 • Zgrada koja je rekonstruirana bez akta kojim se rekonstrukcija odobrava
 • izgrađena bez akta kojim se odobrava građenje
 • odnosno izgrađena ili rekonstruirana protivno izdanom aktu

vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja RH započetog 21. lipnja 2011. (DOF5/2011).
Na zgradi trebaju biti izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.
Osim zgrada, ovim Zakonom ozakonjuju se i građevine u funkciji zgrade (silos, vodosprema, septička jama, bazen, potporni zid i druge građevine) te se ozakonjuje zajedno sa zgradom.

Što je to legalizacija (ozakonjenje) objekta?
Legalizacija objekta je ishođenje odgovarajućeg akta kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira. Odnosno ishođenje Rješenja o izvedenom stanju nakon kojeg se Vaš objekt smatra legalnim.

Prema ovom Zakonu razlikuju se 4 kategorije objekata:

Zahtjevna zgrada

 • Zgrada čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m2,
 • Zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti, čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m2
 • Zgrada javne namjene* bez obzira na njezinu površinu.

Potrebna dokumentacija:

 • geodetska snimka izvedenog stanja, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu
 • arhitektonska snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade
 • izjava ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu.

Manje zahtjevna zgrada

 • Zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2
 • Zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti, čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m2

Potrebna dokumentacija:

 • geodetska snimka izvedenog stanja odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu
 • snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade

Jednostavna zgrada

 • Zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m2
 • Zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2

Potrebna dokumentacija:

   • geodetska snimka izvedenog stanja odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu
   • snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade

Pomoćna zgrada

   • Nezakonito izgrađena pomoćna zgrada u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m2

Potrebna dokumentacija:

   • kopije katastarskog plana
   • akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena

Zašto legalizirati objekt?

Ukoliko objekt nije legaliziran ne može se provesti etažiranje, podjela imovine, rekonstrukcija i nadogradnja ili bilo koji drugi pravni postupak vezan za samu zgradu.
Osim toga, bez legalnog objekta nije moguće dobiti kredit zbog zabilježbe u zemljišnoknjižnom izvadku da za građevinu nije priložena građevna i uporabna dozvola.
Završena zgrada, odnosno završeni dio zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju:

   • smatra se u smislu posebnog zakona postojećom građevinom,
   • može se sukladno posebnim propisima rabiti, rekonstruirati, priključiti na komunalne vodne građevine, elektroenergetsku mrežu i drugu infrastrukturu,
   • za obavljanje djelatnosti u istoj može se izdati rješenje prema posebnom zakonu,
   • može izdati potvrda da njezin posebni dio predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu.

Katastarski ured evidentira završenu zgradu, odnosno njezin završeni dio u katastarskom operatu sukladno posebnom propisu kojim se uređuje katastar ako je za tu zgradu, odnosno njezin dio doneseno rješenje o izvedenom stanju. (Nezavršena zgrada, odnosno njezin nezavršeni dio evidentira se nakon što se završi).
Nadležni sud prilikom upisa zgrade ili njezinog rekonstruiranog dijela u zemljišnu knjigu po službenoj dužnosti u posjedovnici zemljišne knjige stavlja zabilježbu da je priloženo rješenje o izvedenom stanju uz navođenje naziva i oznake tog akta.